Trustpilot - Gorenje

Oplysninger om vores persondatabehandling

Vi orienterer dig hermed om, at vi har indsamlet personoplysninger om dig i forbindelse med din registrering af dit køb på Gorenjes hjemmeside.

I denne forbindelse skal vi efter databeskyttelsesforordningens1 artikel 13 give dig følgende oplysninger.

1. Identitet og kontaktoplysninger for den dataansvarlige

Gorenje Group Nordic A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplys-ninger, som vi har registreret om dig. Du finder vores kontaktoplysninger ne-denfor:

Gorenje Group Nordic A/S
Julie Steiner
Sydvestvej 15, 3.
2600 Glostrup
CVR-nr. 56216111
Telefon: 36721144
Mail: marketing@gorenjegroup.com

Vi har udpeget en databeskyttelsesrepræsentant. Du finder vores kontaktoplys-ninger på vores databeskyttelsesrepræsentant nedenfor:

Mitja Kozar
Gorenje Group
Telefon: +386 3 899 1093
Mail: Mitja.Kozar@gorenje.com

2. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af personoplysningerne


Vi behandler disse personoplysninger med det formål at yde kundeservice i form af levering af goder og fordele, herunder udstedelse af personlige garantibeviser samt levering af kampagnevarer. Retsgrundlaget for denne behandling følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, hvorefter behandling af personoplysninger er lovlig, hvis den er nødvendig for at opfylde en kontrakt.

Vi behandler desuden disse personoplysninger med henblik på at opfordre til at indgive anmeldelse af Gorenje på Trustpilot. Retsgrundlaget for denne behand-ling følger af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, hvorefter behandling af personoplysninger er lovlig, hvis den er nødvendig for, at den dataansvarlige kan forfølge en legitim interesse, med-mindre den registreredes interesser og rettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor.

De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er hensynet til forbruger-information samt Gorenjes mulighed for evaluering og videreudvikling af pro-dukter og service.

3. Modtagere af personoplysningerne

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende databehandler:

AV studio
d.o.o. Vojkova 52
Ljubliana
Slovenia
Telefon: +386 1 530 78 34

4. Tidsrummet for opbevaring af oplysningerne


Vi opbevarer dine oplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne varetage det formål, hvortil dine oplysninger er knyttet. Når vi skal vurdere, hvor lang tid det er nødvendigt at opbevare dine personoplysninger, lægger vi blandt andet vægt på udløbet af henholdsvis garantibeviser og kampagnetilbud samt vores mulighed for at dokumentere leveringen af en ydelse i tilfælde af f.eks. en efterfølgende reklamationssag. Hvis du på dette tidspunkt er tilmeldt Gorenjes nyhedsbrev, vil dine oplysninger blive slettet ved afmeldelse af nyhedsbrevet.

5. Pligt til at meddele personoplysninger

Der har ikke været pligt til at afgive de pågældende personoplysninger. Det har imidlertid været et krav for at modtage goder og fordele fra Gorenje, herunder modtagelse af kampagnegoder og/eller garantibeviser.

6. Den registreredes rettigheder

Efter databeskyttelsesforordningen har den registrerede en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om den registrerede.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Du har følgende rettigheder.

• Ret til at se oplysninger (indsigtsret).
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

• Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

• Ret til sletning.
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

• Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysnin-ger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gæl-dende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige sam-fundsinteresser.

• Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

• Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

7. Retten til at indgive klage til en tilsynsmyndighed

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontakt-oplysninger på www.datatilsynet.dk.

1Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF. Af artikel 13, stk. 1, fremgår det, at den dataansvarlige skal give den registrerede en række oplysninger, når personoplysninger indsamles hos den registrerede.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev